Zapytanie ofertowe z dnia 09-02-2018r

Zapytanie ofertowe w związku z zamiarem realizacji projektu pt.

„Budowa nowego zakładu produkcyjnego innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu”

w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” III osi priorytetowej:

„Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Status postępowania: otwarte

 

Zapytanie ofertowe 

 

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy który opracuje/wykona wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy zakładu produkcyjnego innowacyjnych Akumulatorów Energii Chłodu